Kosten

In hoeverre is budget belangrijk?

Als financiële vertaling van de planning is budgettering een duidelijk hulpmiddel bij het op elkaar afstemmen en met elkaar in evenwicht brengen van de verschillende deelplannen. Oorspronkelijk is het het in de bedrijfseconomie geïntroduceerd als middel om de taxi kosten te drukken. Het zou kostenbesparend werken. Op zichzelf bezien mag men inderdaad verwachten, dat een verantwoordelijke functionaris die gebonden is aan een bepaald budget ( maximaal toegestane uitgaven voor de verwachte “opbrengst” van het realiseren van een bepaalde doelstelling), zal trachtende beschikbare gelden zo effectief mogelijk te gebruiken. In wezen voorkomt het slechts dat een functionaris meer uitgeeft dan het bedrijf er voor over heeft. Het vormt geen garantie, dat de functionaris zal trachten met minder toe te komen. het is geen onbekend verschijnsel, dat sommige taxibedrijven en taxicentrales ernaar streven om minstens hun budget te besteden, teneinde te voorkomen dat in de volgende periode met een kleiner budget zouden moeten werken en ze hun eigen status in het bedrijf aantasten. Dit gevaar zou men echter voor lief moeten nemen. Als functies van budgettering kunnen worden genoemd:

  • Het geven van een samenvattend en geïntegreerd overzicht van toekomstige activiteiten en doelstellingen van taxi service, diensten en taxivervoer.
  • Het fungeren van als taakopdracht voor verantwoordelijke functionarissen
  • Het machtigen tot het doen van bepaalde uitgaven, taxikosten.
  • Controle van gestelde doelen door confrontatie met de werkelijkheid
  • Een mogelijkheid voor verantwoordelijke personen om verantwoording af te leggen voor gevoerd beleid

In de taxi branche onderscheidt men vaste. al of niet, taakstellende budgetten en variabele budgetten. Taxivervoer is een onderwerp wat moeilijk te benaderen is.

besteonderdelen.NL